Rekrutacja Liceum

 

Zasady przyjmowania uczniów do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Księży Pallotynów w Chełmnie na rok szkolny 2024/2025:

 

 1. Do szkoły przyjmowani będą uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,00 oraz ocenę zachowania co najmniej dobrą na koniec pierwszego półrocza roku szkolnego 2023/2024 i na koniec klasy poprzedniej.
 2. W przypadku wolnych miejsc do szkoły mogą być przyjęci kandydaci, którzy uzyskali średnią poniżej 4,00. Na przyjęcie takiego ucznia będą mieć wpływ wyniki pisemnego egzaminu wstępnego.
 3. Wymagane dokumenty:
  – podanie,
  – ankieta kandydata,
  – oświadczenie dot. danych osobowych kandydata,
  – wstępna deklaracja dot. wyboru rozszerzeń,
  – wykaz ocen uzyskanych na zakończenie pierwszego półrocza roku szkolnego 2022/2023 opatrzony pieczęcią szkoły,
  – świadectwo ukończenia klasy poprzedniej,
  – 2 zdjęcia legitymacyjne (matowe, z nazwiskiem kandydata na odwrocie),
  – zaświadczenia/dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratora Oświaty,
  – dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata (naukowe, sportowe, artystyczne).
 4. Dokumenty rekrutacyjne (podanie, ankieta, oświadczenie, deklaracja) są dostępne w sekretariacie szkoły i na szkolnej stronie internetowej.
 5. Termin składania dokumentów upływa: 20 czerwca 2024 roku o godz. 12.00.
 6. Prosimy o przesyłanie skanem dokumentów w formie elektronicznej na nasz szkolny adres klig.pallotyni@gmail.com, pocztą na adres ul. Słowackiego 1; 86-200 Chełmno lub dostarczenie ich osobiście w godzinach pracy szkoły.
 7. Po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych każdy z kandydatów wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi zostanie zaproszony na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną.
 8. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
 9. Przyjęcie kandydata do szkoły następuje poprzez zawarcie umowy o kształcenie pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi kandydata i dyrektorem szkoły.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

 1. Podanie o przyjęcie do KLO
 2. Ankieta kandydata KLO
 3. Deklaracja KLO
 4. Oświadczenie dane osobowe KLO